Ledenvergadering & contributie

In ‘It Drylster Kypmantsje’ van februari heeft u het al kunnen lezen, de ledenvergadering van Stadsbelang IJlst komt er weer aan!

U bent uiteraard van harte welkom om onze ledenvergadering bij te wonen op 30 maart 2017, om 20.00 uur. In tegenstelling tot eerder bericht is de vergadering verplaatst naar het gemeentehuis van IJlst.

Samen met onze leden kunnen wij ons blijven inzetten voor de belangen van IJlst, zodat we, als IJlst, binnen onze grote gemeente scherp op het netvlies blijven bij B&W, de raad en onze ambtenaren.

Of het nu gaat om grote zaken zoals de herbestemming van het Gemeentehuis IJlst, het realiseren van een trailerhelling voor IJlst, de herinrichting van de Stadslaan, de discussie rondom de fontein, of kleinere zaken die heel belangrijk zijn voor IJlst, zoals bloembakken in het centrum, het 1000-ogen project of aanspreekpunt zijn voor de Stadswethouder en -coördinator. Als bestuur van Stadsbelang maken we ons sterk voor IJlst!

Voor uw lidmaatschap of donatie vragen wij €5,- per jaar.

Stadsbelang IJlst gaat mee met het digitale tijdperk en kostenbesparing. Vandaar dat onze voorkeur uit gaat naar het digitaal innen van de contributie. De volgende twee opties zijn mogelijk:

Betaling contributie via de bank

€ 5,00 overmaken op ons IBAN nummer NL14.RABO.0326.127.674, t.n.v. Stadsbelang IJlst, onder vermelding van ‘Contributie 2017’, met vermelding van uw naam en volledig adres.

Betaling contributie contant

€ 5,00 in te leveren bij Makelaardij Kuperus Heeringa aan de Galamagracht 33 te IJlst, onder vermelding van uw naam, volledig adres en ‘Contributie 2017’

Aansluitend aan onze ledenvergadering vinden er presentaties van drie projectontwikkelaars plaats. Deze presentaties zijn vrij toegangelijk voor alle inwoners van IJlst. Tijdens de presentaties zullen de projectontwikkelaars u iets vertellen over hun visie op de herbestemming van het gemeentehuis naar aanleiding van de input die IJlst ons  heeft gegeven op de informatiemarkt.