Hoe zat het ook alweer met het gemeentehuis IJlst?

Herinnert u zich deze nog? In 2015 vroeg de gemeente SWF aan Stadsbelang IJlst (SBIJ) om onderzoek te doen binnen de mienskip, naar wensen en ideeën voor de herbestemming van het gemeentehuis in IJlst. De gemeente zegde hierbij toe dat de herbestemming in samenspraak zou gaan met SBIJ.

Zo gezegd zo gedaan. SBIJ ging aan de slag. De uitslag (maart 2017) weet u misschien nog: de mienskip koos bijna unaniem voor een plan van Swettebeheer: een combinatie van wonen voor verschillende doelgroepen, met tevens een plek voor verenigingen, culturele en maatschappelijke organisaties en een plek voor kleine bedrijvigheid, gerelateerd aan wonen en zorg. SBIJ adviseerde de gemeente deze keuze van IJlst over te nemen.

Radiostilte

Daarna werd het stil. SBIJ informeerde regelmatig bij de gemeente naar de stand van zaken en ontving september 2017 een korte update: “er was nog geen opvolging gegeven aan het advies en ook projectontwikkelaars hadden nog geen terugkoppeling gekregen.”
Wel bleek dat er recent een probleem bij Nij Ylostins was gesignaleerd m.b.t. de brandveiligheid en dat er gekeken werd naar een mogelijkheid om het gemeentehuis van IJlst in te zetten als oplossing voor het probleem.

Vervolg

In december 2017 schreef SBIJ een brief aan toenmalig burgemeester Dhr. Apotheker, over het uitblijven van informatie en betrokkenheid. Op 16 februari 2018 ontving SBIJ een brief van waarnemend burgemeester Mw. Berndsen-Jansen, met daarin o.a.:

  • gemeente onderschrijft in beginsel concept aangedragen door SBIJ
  • zorgfunctie moet in IJlst gewaarborgd blijven, ongeacht welke partij
  • gemeente heeft Patyna gevraagd te komen met plan over gewenste voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en welzijn in IJlst
  • plannen voor de herbestemming van de locatie dienen te worden ingepast:
    • in de overallplannen die de gemeente heeft op het gebied van wonen en zorg
    • binnen de ruimte die de gemeente krijgt van de provincie voor het realiseren van woningbouwplannen

Ondertussen:

  • hebben Patyna en Elkien in 2018 met een beperkt aantal partijen uit IJlst bijeenkomsten georganiseerd om gezamenlijk te praten over invulling wonen-zorg-welzijn
  • heeft de gemeente een woononderzoek laten doen door onderzoeksbureau Companen. Inwoners van de gemeente konden hierover meepraten tijdens verschillende bijeenkomsten in november 2018

Hoe nu verder?

Gezien de huidige ontwikkelingen lijkt de oorspronkelijke vraag – inwoners IJlst betrekken bij herbestemming gemeentehuis, en met name het advies dat daarop volgde – uit het zicht te zijn. Daarom is er in november 2018 onder SBIJ een werkgroep opgericht: ‘Wonen in IJlst’, en zitten wij op ons initiatief sinds die tijd met de gemeente om de tafel over de gang van zaken rondom het gemeentehuis IJlst. Een deel van deze werkgroep participeert ook in de bijeenkomsten die Patyna en Elkien organiseren rondom het thema wonen-zorg-welzijn.

Ondanks onze inspanningen, hebben wij tot nu toe onvoldoende helderheid gekregen over het verlopen proces en de huidige stand van zaken.
Wel hebben wij van gemeente de toezegging dat er niets ontwikkeld/geïnitieerd/besloten wordt m.b.t. herbestemming gemeentehuis vóór een vervolggesprek met ons. Dit gesprek vindt 20 februari plaats.

Wij houden u op de hoogte.

SBIJ/werkgroep Wonen in IJlst